• vedenie hlavnej knihy
  • vedenie analytickej evidencie
  • vedenie účtovného denníka
  • vedenie pohľadávok a záväzkov, saldokonto
  • vedenie evidencie majetku
  • vedenie evidenčnej knihy

Zasielanie reportu podľa požiadaviek klienta (mesačne, štvrťročne) o výsledku hospodárenia a predbežnej daňovej povinnosti.

Zasielanie reportu o stavoch saldokonta odberateľských a dodávateľských faktúr.

Možnosť celoročného spracovania účtovnej agendy za predošlé účtovné obdobie.