• vypracovanie kompletnej účtovnej závierky podnikateľského subjektu, ktorý vedie svoje účtovníctvo v sústave podvojného účtovníctva (súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky k účtovnej závierke)
  • vypracovanie kompletnej účtovnej závierky podnikateľského subjektu, ktorý vedie svoje účtovníctvo v sústave jednoduchého účtovníctva (výkaz o príjmoch a výdavkoch, výkaz o majetku a záväzkoch)
  • spracovanie účtovných dokladov pre účely DPH
  • vypracovanie tlačiva DPH na mesačnej či kvartálnej báze
  • vypracovanie súhrnného výkazu
  • spracovanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb
  • spracovanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb – ako podnikateľov tak i nepodnikateľov / daňové tlačivo B, daňové tlačivo A/
  • vypracovanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel