Kompletné vedenie agendy v sústave jednoduchého účtovníctva:

  • zápis účtovných prípadov do peňažného denníka
  • zápis príjmov a výdavkov do pokladničnej knihy
  • evidencia pohľadávok a záväzkov – saldokonto
  • vedenie ostatných účtovných kníh

Reporty podľa požiadaviek klienta obsahujúce prehľady o príjmoch a výdavkoch, majetku, záväzkoch, výsledku hospodárenia a predbežnej daňovej povinnosti.

Možnosť celoročného spracovania účtovnej agendy za predošlé účtovné obdobie.