Spracovanie mzdovej evidencie a personálnej agendy:

  • vyhotovenie pracovných zmlúv
  • vyhotovenie dohôd o vykonaní práce, dohôd o brigádnickej činnosti študentov
  • vyhotovenie dohôd o hmotnej zodpovednosti
  • výpočet miezd zamestnancov
  • vyhotovenie výkazov pre orgány sociálneho zabezpečenia, zdravotného poistenia, daňového úradu
  • vypracovanie ročného zúčtovania dane a potvrdenia o príjme
  • vypracovanie podkladov pri ukončení pracovného pomeru